loading

Area Monitoring

اين دستگاه با حساسیت بالا پرتوهاي ایکس،گاما و بتا و آلفا رااندازه گیری می نماید. مناسب برای نصب در مراکز پزشکی هسته ای و مراکز صنعتی می باشد.

Croocks u121

اين دستگاه به پرتوهاي ایکس،گاما و بتا حساس بوده و وجود منابع راديواكتيو را تشخيص میدهد.

Croocks U12

اين دستگاه به پرتوهاي ایکس،گاما و بتا و آلفا حساس بوده و وجود منابع راديواكتيو را تشخيص می دهد

Raddigi3000c

اين دستگاه به پرتوهاي ایکس،گاما و بتا بالاتر از0.25MeV حساس بوده و وجود منابع راديواكتيو را تشخيص میدهد.

Raddigi3000D

اين دستگاه به پرتوهاي ایکس،گاما و بتا بالاتر از0.25MeV حساس بوده و وجود منابع راديواكتيو را تشخيص میدهد.

NDF200IF

اين دستگاه به پرتوهاي ایکس،گاما و بتا و آلفا حساس بوده و وجود منابع راديواكتيو را تشخيص می دهد