loading

Croocks u13

این دستگاه به پرتوهاي ایکس،گاما و بتا بالاتر از0.25MeV حساس بوده و وجود منابع راديواكتيو را تشخيص میدهد.

NDF3000

اين دستگاه به پرتوهاي ایکس،گاما و بتا بالاتر از0.25MeV حساس بوده و وجود منابع راديواكتيو را تشخيص میدهد.

MINI NDF

اين دستگاه به پرتوهاي ایکس،گاما و بتا و آلفا حساس بوده و وجود منابع راديواكتيو را تشخيص می دهد

Raddigi3000

اين دستگاه به پرتوهاي ایکس،گاما حساس بوده و وجود منابع راديواكتيو را تشخيص میدهد.

Victorya II

اين دستگاه به پرتوهاي ایکس،گاما حساس بوده و وجود منابع راديواكتيو را تشخيص میدهد.

Contamination

این دستگاه به پرتوهاي ایکس،گاما و بتا حساس بوده و وجود منابع راديواكتيو را تشخيص میدهد.